ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา

เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ปฏิทินกำหนดการสรรหา

. . . . . . . . . .
1

สมาชิกแจ้งเพิ่ม - ถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา

วันอังคารที่ 16 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
หลังเพิ่ม - ถอนชื่อ

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

3

สมาชิกลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า
(8.30 น. - 15.30 น.)
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

4

วันลงคะแนนสรรหา
(08.00 น. - 13.00 น.)
ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

5

รับเรื่องคัดค้านการสรรหา

วันจันทร์ที่ 12 - วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

6

ประกาศผลสรรหา

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561